เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เรื่องการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม

ประจำปีงบประมาณ 2563