เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

กระดานถาม - ตอบ

คำถามที่พบบ่อย

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

สามารถดูข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยงาน (http://www.somyiumlocal.go.th)

 Question : คำถาม?                    Answer : คำตอบ         

 ⇒ เบอร์ติดต่อ...

    องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม คือ?

 ⇒ เบอร์โทรที่ทำการ 042-217461

 ⇒ เบอร์โทรสาร. 042-217461

 ⇒ เบอร์ติดต่อท่านนายก...

     องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม คือ?

 ⇒ นายจุ่นจิตร ฤทธิ์วิเศษ

     (นายกองค์การบริหารส่วนตำลโสมเยี่ยม)

    โทร.

 ⇒ เบอร์ติดต่อท่านปลัด...

     องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม คือ?

 ⇒ นายปรีชา สุทธิจักร

    (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม)

    โทร.

 ⇒ สามารถขอความช่วยเหลือเรื่องต่างๆ

    หรือร้องทุกข์ - ร้องเรียนได้ที่ไหนบ้าง?

  ทางเบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

     โทร.042-217461

  กรอบแบบฟอร์มทางเว็บไซต์หน่วยงาน (คลิ๊ก)

 ⇒ เข้ามาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล

      โสมเยี่ยมเพื่อขอแบบฟอร์มพร้อมมีเจ้าหน้าที่่

     แนะนำในการกรอกแบบคำร้องต่างๆ

  ผ่านทางโซเซียลมีเดีย facebook fanpage

 ⇒ แผนที่เดินทางมา...

    องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม คือ?

  google map

 ⇒ เว็บไซต์หน่วยงาน อบต.โสมเยี่ยม คือ?   http://www.somyiumlocal.go.th
 ⇒ การติดต่อยื่นเสียภาษีต่างๆ ได้ที่ไหน?            ⇒ กองคลัง (042-217461)
 ⇒ ติดต่อสอบถามเรื่องบุคลากรได้ที่ไหน?   สำนักปลัด (042-217461)
 ⇒ ติดต่อสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ไหน?   สำนักปลัด (042-217461)

ติดต่อสอบถามเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ที่ไหน?

 ⇒ สำนักปลัด  (042-217461)

 ⇒ การขออนุญาตใช้เสียง ติดต่อได้ที่ไหน?  ⇒ สำนักปลัด (042-217461)
 ⇒ การขออนุญาตขุดดินและถมดิน ติดต่อได้ที่ไหน?           ⇒ กองช่าง (042-217461)
 ⇒ ติดตามข่าวสารต่างๆ ทาง facebook ได้ที่ไหน?   องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม

  ⇒ กรอบแบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจ

     ในการให้บริการ อบต.โสมเยี่ยม ได้ที่ไหน?

  กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ Link

     หน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

     ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ

     Link:กรอบแบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจ