เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

 

o1

นายปรีชา สุทธิจักร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 

o2

นายพิษณุ วรรณวิเศษ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 

o3

นายธีระยุทธ คัทธะมาระสี
หัวหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

f1

นายณัฐธยาน์ ไชยแก้ว

นักวิชาการพัสดุ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

m1

นายปรเมธ เย็นประโคน
ผู้อำนวยการกองช่าง