เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (IIT,EIT.png)ดาวน์โหลดเอกสารประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม เรื่องขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกทำแบบสำรวจ"การประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)165 kB
Download this file (a5.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยมเรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ.2562467 kB
Download this file (a4.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารคำแนะนำในการชำระภาษี "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"(ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ)5149 kB
Download this file (a3.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 3 วันที่ 22 มีนาคม 2563219 kB
Download this file (a2.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยมเรื่อง การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2563201 kB
Download this file (a1.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยมเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2563293 kB